PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ

na webu artplanet.cz

Pravidla užívání portálu artplanet.cz

Registrací, užíváním, či případném nákupu u prodejce, jehož elektronický obchod je součástí multishopu portálu artplanet.cz dávají uživatelé: nakupující i prodejci souhlas s níže uvedenými Pravidly užívání ( dále jen „PU“ ) a tyto pravidla jsou pro obě strany závazné, stejně tak jako Obchodní podmínky prodejce, které má každý prodejce uvedené v horizontálním menu svého elektronického obchodu.

I. SMLUVNÍ STRANY

Provozovatel portálu:
Bc. Věra Pospíchalová
Žižkova 615
37833 Nová Bystřice
Česká republika
IČ: 63868245
(dále jen "provozovatel") na straně jedné
a
vybraný registrovaný prodejce (dále jen „prodejce“) a registrovaný kupující (dále jen „kupující“), či neregistrovaný kupující  (dále jen „uživatel“ ) na straně druhé uzavírají toto smluvní ujednání, kdy provozovatel umožňuje registrovaným prodejcům používat portál artplanet.cz za účelem zprostředkování prodeje vlastních rukodělných výrobků tvořených kreativními technikami a zboží tomuto tématu příbuzné a registrovaným kupujícím a uživatelům toto zboží nakupovat.
  
II. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO PORTÁLU ARTPLANET.CZ

• Artplanet.cz je soukromý multishop portálu kreativní a řemeslné tvorby, který sdružuje elektronické obchody vybraných prodejců, kteří tyto obchody sami provozují a stanovují si své vlastní podmínky prodeje. Portál artplanet.cz slouží jako internetový katalog produktů prodejců zapojených do multishopu portálu.
• Zapojení prodejce do projektu portálu kreativní a řemeslné tvorby a registrace jeho elektronického obchodu je podmíněna souhlasem provozovatele a vzájemnou dohodou. Po registraci prodejce, přiřazení jeho elektronického obchodu a vytvoření uživatelského přístupu do administrace je prodejce zapojen do projektu multishopu. Dále obdrží pokyny a návod k užívání administrace svého elektronického obchodu.
• Vystavení zboží na homepage portálu artplanet.cz a zobrazení zařazených produktů do jednotlivých kategorií je zdarma.
• Prodejce je povinen hradit provozovateli portálu artplanet.cz provizi za zprostředkování pouze z uskutečněného prodeje a to ve výši 11 % z konečné prodejní ceny pro kupujícího.
• Kupující neplatí provozovateli portálu artplanet.cz žádný poplatek ani provizi za zprostředkování koupě, zboží platí předem přímo na účet prodejce.
• Provozovatel portálu artplanet.cz neprodává vlastní produkty a není zodpovědný za prodávané zboží (správnost vyobrazeného zboží, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnost apod.) a není odpovědný za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi kupujícím a prodejcem. Provozovatel portálu artplanet.cz rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita prodejce, či kupujícího nebyla správná. Provozovatel portálu artplanet.cz identitu prodejců a kupujících neprověřuje. Provozovatel portálu artplanet.cz se neúčastní jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv mezi prodejcem a kupujícím a za tyto také nenese žádnou odpovědnost.
• Provozovatel portálu artplanet.cz zajišťuje správu a údržbu tohoto katalogu produktů prodejců zapojených do multishopu portálu a přiměřeně podporuje prodej zboží prostřednictvím reklamy a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat zboží prodejců veřejnosti, včetně fotografií a popisu prodávaného zboží a prodejce dává k takovému jejich užití souhlas. Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány e-mailem kupujícím a uživatelům, kteří se zaregistrovali jako uživatelé portálu artplanet.cz, nebo k tomu udělily předchozí výslovný souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
• Provozovatel a uživatelé (prodejci i kupující) portálu artplanet.cz jsou povinni dodržovat právní řád ČR a dodržovat dobré mravy.
• Prodejcem zapojeným do projektu multishopu portálu artplanet.cz se mohou stát fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu a vlastní živnostenské oprávnění a zaregistrované právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku.
• Prodejci nemají žádný právní nárok na užívání portálu artplanet.cz. Artplanet.cz si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popřípadě odstoupit od smluvního ujednání se stávajícím prodejcem nebo omezit jeho přístup k některým službám bez udání důvodu.
• Prodejci, kterým byla portálem artplanet.cz v souladu s těmito podmínkami zrušena registrace, se nemohou zúčastnit obchodních aktivit, přestože splňují podmínky dle článku II.
• Obsah portálu artplanet.cz včetně struktury a rozsahu databáze, grafické podoby, grafiky, funkcí a software je majetkem a duševním vlastnictvím provozovatele. Je zakázáno jakékoli užití nebo šíření jeho obsahu bez písemného svolení provozovatele.
• Provozovatel je pouze poskytovatelem obchodního prostoru a nenese tak žádnou odpovědnost za činnost registrovaného prodejce porušujícího platné právní předpisy nebo pravidla určená těmito PU. Provozovatel není odpovědný za případné vady prodávaných produktů. Provozovatel nenese odpovědnost za nesprávně uvedené údaje u uživatelů portálu artplanet.cz


III. VYSTAVENÍ ZBOŽÍ

• Zobrazení produktů na homepage portálu artplanet.cz umožňuje nakupujícím prohlížení, vyhledávání a srovnávání jednotlivých produktů všech prodejců, kteří se do systému multishopu se souhlasem provozovatele zapojili.
• Zboží prodejců zapojených do projektu multishopu musí být v souladu se zaměřením portálu artplanet.cz, musí se jednat o zboží, které splňuje alespoň jednu z níže jmenovaných definicí:
- zboží ručně vyrobené nebo ručně dotvořené
- zboží, které slouží jako materiál nebo pomůcky ke kreativnímu tvoření
- zboží, podporující kreativní a rukodělnou tvorbu (literatura, tvořivé kurzy)
• Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat elementy HTML, JavaScriptu, PHP a dalších programovacích jazyků se záměrem ovlivnit obsah nebo prodejnost zboží, či jinak poškodit či ohrozit funkčnost portálu.
• Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání. Jedná se především o násilně volená klíčová slova, která nemají s položkou nic společného.
• Prodejce vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře administrace svého elektronického obchodu, ve kterém je povinen uvést popis zboží a jeho fotografii, zařazení zboží do kategorií, cenu zboží, počet prodávaných kusů a preferované platební a dodací podmínky, případně velikost a barvu.
• Vložením fotografií dává prodejce provozovateli portálu artplanet.cz práva a souhlas k užití všech vložených fotografií k marketingovým účelům s cílem propagovat portál artplanet.cz a dále souhlasí s postoupením všech vložených fotografií třetím osobám (například časopisům, internetovým portálům apod.) a to vždy za účelem propagace portálu portálu.cz. Provozovatel portálu artplanet.cz se zavazuje, že k jiným než propagačním účelům portálu nebudou fotografie použity.
• K fotografiím, které prodejce vkládá ke svému výrobku, musí prodejce vlastnit autorská práva.
• Zboží je třeba umístit v kategorii, která produktu nejlépe odpovídá.
• Prodejce je povinen informace o svém nabízeném zboží uvádět plnohodnotně a pravdivě.
• Nabízené zboží, jeho zobrazení a popis musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost. Zobrazení zboží a jeho popis musí dostatečně informovat nakupující tak, aby byla minimalizována možnost záměny nebo mylného pocitu návštěvníků o vyobrazeném zboží. Tento popis se musí vztahovat pouze k jeho vlastnostem, není povoleno v popisu výrobku propagovat jiné výrobky nebo služby.
• Ve svém elektronickém obchodu je prodejce povinen uvést své kontaktní údaje, adresu, IČ, telefonní číslo, e-mail.
• Provozovatel portálu artplanet.cz nenese odpovědnost za obsah popisu zboží.
• Prodejce má možnost kdykoliv smazat nabízené zboží, nebo je na neurčitou dobu skrýt. Prodejce může také měnit a upravovat popis zboží.
• V případě, že existuje k výrobku určitý parametr, pro který v elektronickém formuláře administrace svého elektronického obchodu artplanet.cz existuje popisné pole, je prodejce povinen tyto parametry pravdivě vyplnit.
• Prodejce je povinen v popisu výrobku uvést všechny jemu známé vady a nese zodpovědnost za úhradu nákladů, které by kupujícímu zatajením vady vznikly.
• Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet:
- zboží, ke kterému nemá prodejce právo jej prodávat nebo zboží, které je zastaveno, nebo jsou dispozice vlastníka jinak omezeny
- zboží, k jehož výrobě nebo prodeji nemá prodejce patřičná oprávnění (např. prodej potravin bez registrace na Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo u místně příslušné Krajské veterinární správy, výrobky z drahých kovů bez registrace na Puncovním úřadě apod.)
- zbraně
- alkohol, omamné či psychotropní látky
- léky, zdravotnické potřeby
- erotické materiály
- dětskou pornografii či jinak pobuřující pornografické materiály
- zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice nebo extrémní pravice respektive hnutí, směřující k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v České republice
- zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální kopie autorských děl, zboží určené k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv)
- dále je zakázáno používat fotografie, které by mohly porušovat autorská práva (např. fotografie z časopisů, fotografie, ke kterým nemá prodejce autorské právo apod.)
• Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze systému takové zboží, které porušuje pravidla užívání nebo zákony České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zboží ze systému i bez udání důvodu.

IV. CENA ZBOŽÍ

• Veškeré prodejcem uváděné ceny jsou cenami v CZK včetně DPH ( je-li prodejce plátcem DPH) a včetně provize ve výši 11%. Ceny je díky funkci webu možné zobrazit i v EUR, kdy ceny systém automaticky přepočítává kurzem, který si prodejce stanovil, pokud si prodejce ceny v EUR nestanoví přímo. Nakupujícím ze Slovenska (po přepnutí zobrazení v EUR) je v průběhu vytváření objednávky zobrazena cena produktu i přepravného v EUR, v této měně objednávku nakupující i dokončuje a je povinen i uskutečnit bankovní převod v EUR, kdy je využívána SEPA platba v EUR, kdy není nakupujícímu účtovaný poplatek za přijatou platbu. V případě SEPA platby v jiné měně než EUR banky účtují vysoké a zbytečné poplatky za příchozí platbu na účet prodejce.
Není umožněno nabízet zboží na splátky ani formou barteru či jiným způsobem, který by odporoval nebo obcházel PU.
• Prodejce je povinen uvést vždy plnou cenu zboží a za tuto cenu zboží nabízet. Není povoleno prodávat zboží pouze za zálohu.
• Uvedená cena zboží musí být cenou obvyklou nebo přiměřenou vzhledem k použitému materiálu, technice, době zpracování a umělecké invenci. Není povoleno stanovovat účelově nepřiměřenou cenu zboží, např. z důvodů, aby pak cena zboží po případné slevě působila výhodně.

V. PRODEJ ZBOŽÍ

• Prodejce je informován o uskutečněné objednávce ze strany kupujícího na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci a dále výpisem v sekci "Objednávky".
• Pro prodejce není objednávka závazná, může objednávku nebo její část odmítnout.
• V případě nepotvrzení vybraných položek informuje prodejce kupujícího o důvodu, proč není výrobek možné dodat.
• Potvrzením objednávky uzavírají prodejce a kupující kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů České republiky. Prodejce je povinen odeslat kupujícímu potvrzení objednávky do 3 pracovních dnů a průběžně zaznamenávat ve svém administrátorském účtu stav vyřizování objednávky.
• Prodejce odešle výrobky po zaplacení objednávky bezhotovostním platebním převodem na účet předem /připsání platby na účet / v termínu uvedené dodací lhůty u produktu /dodací doba začíná běžet dnem připsání platby na účet prodejce/.

VI. PROVIZE ZA PRODEJ ZBOŽÍ
• Provozovatel serveru artplanet.cz účtuje provizi za zprostředkování pouze z uskutečněného prodeje a to ve výši 11 % z konečné prodejní ceny pro kupujícího, kterou určuje prodávající (například u produktu, kde jeho cena je 111,-Kč, je výše provize 11,-Kč).
• U provize je nutné aby ji prodávající již připočítal k ceně při vkládání jednotlivých výrobků do systému serveru artplanet.cz.
• Provizi za zprostředkování je prodávající povinen zaplatit provozovateli serveru artplanet.cz a to na základě měsíčního vyúčtování prodeje.
• Uživatel obdrží vždy nejpozději do následujícího 25. dne po ukončení daného měsíce na svou e-mailovou adresu daňový doklad ve formě elektronické faktury na provizi za zprostředkování prodeje za zúčtovací období (kalendářní měsíc). Vyúčtování se uzavírá ke každému 25.dni v měsíci ve 24.00 hodin za předchozí kalendářní měsíc.
• V případě rozporu výše provize má prodávající možnost danou provizi u provozovatele serveru artplanet.cz reklamovat.
• Splatnost provizní faktury je 7 dní od vystavení faktury a datum splatnosti je uveden na daňovém dokladu, přičemž se za den splatnosti považuje den připsání částky na účet provozovatele serveru artplanet.cz. Platby přijímá provozovatel pouze bezhotovostně převodem na účet.
• Pokud kupující prodávajícímu objednávku v případě platby předem nezaplatí, nebo výrobek v případě zaslání na dobírku nepřevezme, je prodávající povinen tuto objednávku z fakturovaného kalendářního měsíce, bezprostředně po zjištění stornovat v administraci svého e-shopu v oddíle "OBJEDNÁVKY" do 25. dne v následujícím měsíci. Dále je prodejce povinen důvod storna zaznamenat do "Zprávy ke statusu Stornováno" při jeho odeslání nakupujícímu. Zaznamenané stornované objednávky jsou pak ještě u kupujících prověřovány, jestli souhlasí odůvodnění, které prodejce zapsal do "Zprávy ke statusu" a odeslal se statusem "Stornováno". Pokud prodejce sám nestornuje neuskutečněné objednávky fakturovaného měsíce do 25. dne následujícího měsíce, tak je automaticky naúčtována provize. Pokud za stornování objednávky nese nějakým způsobem odpovědnost prodejce například tím, že nepotvrdil kupujícímu objednávku včas, nezaslal mu podklady pro platbu, nebo vystavené zboží neměl již dostupné k prodeji, nebo je v dohodnutý termín kupujícímu neposlal, pak za stornované objednávky z těchto důvodů je prodejce povinen provizi provozovateli serveru zaplatit.
• V případě zpožděné platby provize nebo neuhrazení provize je provozovatel serveru artplanet.cz oprávněn zrušit účet prodávajícího a nepovolit jeho opětovnou registraci a ukončit veškeré jeho aktivity na serveru artplanet.cz.
• Provozovatel serveru artplanet.cz bude vymáhat nezaplacenou provizi soudní cestou.
• Server artplanet.cz není povinen řešit případné spory mezi prodávajícím a kupujícím a reklamaci zboží, prodávající nemá nárok na navrácení provize v případě sporu s kupujícím z důvodu reklamace.

VII. NÁKUP ZBOŽÍ A PŘEPRAVNÉ

• Kupující vybírá zboží od prodejců s vědomím, že provozovatel portálu artplanet.cz není prodejcem zboží a že jednotlivé zboží pochází od registrovaných prodejců portálu artplanet.cz, od nichž si kupující zboží kupuje. Provozovatel za prodávané zboží nijak neodpovídá.
• Kupující bere na vědomí, že zboží, které může vložit do košíku, musí pocházet od jednoho prodejce, tedy  v jedné objednávce lze objednat více produktů současně, ale jen od jednoho prodejce. Pokud  má kupující zájem zakoupit zboží od více prodejců, musí s každým prodejcem uzavřít objednávku zvlášť.
• Kupující bere na vědomí, že objednávky od více prodejců v sobě zahrnují také více než jeden poplatek za přepravné. Celková částka zboží a přepravného je vždy zobrazena při finalizaci každé objednávky.
• Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje prodejce o zájmu nakoupit toto zboží, ale zboží bude zasláno až ve chvíli potvrzení objednávky na straně prodejce a uhrazení částky za zboží kupujícím v případě zvolení formy úhrady bezhotovostním převodem. Kupující vyčká na potvrzovací email od prodejce, ve kterém bude informován o konečné celkové částce za zboží včetně přepravného, druhu přepravy a pokynech k provedení platby na účet prodejce.
• Prodejce může přijmout jen část objednávky nebo nemusí dodat všechny výrobky najednou. Kupující je o tom informován e-mailem a v případě souhlasu hradí jen tu část objednávky, která byla prodejcem přijata.
• Potvrdí-li prodejce objednávku nebo její část kupujícímu, bude tímto potvrzena i konečná celková částka za zboží včetně přepravného a druhu přepravy.
• Výrobky jsou zasílány kupujícímu po obdržení platby na účet prodejce prostřednictvím dopravce, kterého má prodejce nastaveného v systému i s odpovídajícími hladinami cen přepravného, pokud si prodejce spolu s kupujícím nedohodli jiný druh přepravy a platby.
• Kupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje provozovateli. Zboží včetně balného a poštovného platí přímo prodejci  (dle platebních podmínek prodejce) a to  bezhotovostním převodem na účet  prodejce  a to bez zbytečného odkladu.
• Garance provozovatele portálu artplanet.cz -
Všichni prodejci se zapojili do projektu multishopu portálu artplanet.cz se souhlasem provozovatele, jejich spolehlivost je prověřena a tento způsob úhrady preferují z důvodu snížení nákladů na přepravné a záruky převzetí zboží nakupujícím.
Provozovatel portálu artplanet.cz nakupujícímu garantuje vrácení zaplacené částky v případě, že kupující neobdrží zboží v termínu potvrzeném dodavatelem.
• Předpokládaný termín dodání je uveden v detailu každého produktu. Závazný termín dodání obdržíte v „Potvrzení objednávky prodejcem“ a počítá se od data připsání platby za produkt na účet prodejce. Chcete-li si s prodejcem domluvit individuální termín dodání, popřípadě se ujistit o aktuálním termínu dodání, vložte „Dotaz na produkt“ při prokliknutí do detailu produktu.
• Výši přepravného a výběr přepravce si určuje každý prodejce sám v nastavení ve svém administrátorském účtu a tato částka se zobrazuje u každého produktu, jak pro případ zaslání produktu do ČR, tak na Slovensko. Výše přepravného je vyčíslena v automatickém potvrzení objednávky i v Potvrzení objednávky prodejcem, který obdrží kupující od prodejce.
• U přepravného se může v ojedinělých případech stát, že dojde k  snížení či navýšení částky za přepravné, u případů kdy má zásilka například větší objem, menší či větší hmotnost, příplatek za rozbitný balík, nebo dle domluvy mezi nakupujícím a prodejcem. Výše přepravného bude v takovémto případě vyčíslena v potvrzujícím emailu, který obdrží kupující od prodejce na adresu elektronické pošty, kterou zadal do objednávkového formuláře.
 
VIII. POPLATKY ZA PROVOZ ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

• Provozovatel portálu artplanet.cz účtuje měsíční paušál za provoz eshopu ve výši 390,- Kč měsíčně. Součástí této úrovně paušálu je každý měsíc propagace produktů prodejce na Facebookovém profilu www.facebook.com/artplanet.cz.
• Měsíční paušál je prodejce povinen zaplatit provozovateli portálu artplanet.cz a to na základě fakturace.
• Uživatel obdrží vždy nejpozději do 10. dne po ukončení daného měsíce na svou e-mailovou adresu daňový doklad ve formě elektronické faktury na paušální poplatek za daný měsíc.
• Splatnost provizní faktury je 7 dní od vystavení faktury a datum splatnosti je uveden na daňovém dokladu, přičemž se za den splatnosti považuje den připsání částky na účet provozovatele portálu artplanet.cz. Platby přijímá provozovatel pouze bezhotovostně převodem na účet.
• V případě zpožděné platby provize nebo neuhrazení provize je provozovatel portálu artplanet.cz oprávněn zablokovat účet prodejce.

IX. VRÁCENÍ VÝROBKŮ A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

• Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodejci prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodejce či na adresu elektronické pošty prodejce a to formou vyplněného formuláře na odstoupení od kupní smlouvy, který je přílohou elektronického potvrzení objednávky.
• Podmínky odstoupení od kupní smlouvy jsou podrobně uvedeny v Obchodních podmínkách každého prodejce a jsou též součástí přilohy elektronického potvrzení objednávky, které zasílá prodejce na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou zadal do objednávkového formuláře.

X. REKLAMACE VÝROBKŮ

• V případě reklamace informuje kupující prodejce emailem nebo telefonicky o reklamaci a poté zašle výrobek na adresu prodejce.
• Přeprava je hrazena stranou prodejce.
• Zásilka musí být kompletní a ve stavu, v jakém jej prodejce převzal při dodávce. Ke zboží přiloží kupující doklad o koupi.
• Není možné, aby kupující zaslal reklamované zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato.
• Doporučujeme kupujícímu zboží pojistit.
• Zákonná záruční doba je 24 měsíců a záruka se vztahuje na všechny vady znemožňující řádné použití zboží.
• Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
• Vadné nebo poškozené zboží bude v případě uznání reklamace prodejcem vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
• Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, faktura, záruční list a jiné.
• Prodejce nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
• Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
• U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
• O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován do třiceti (30) dnů e-mailem, případně SMS na uvedené kontaktní údaje.

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• Registrovaní uživatelé portálu artplanet.cz – prodejce i nakupující uděluje provozovateli portálu artplanet.cz souhlas se zpracováním jeho osobních údajů a to jména, příjmení, obchodní firmy, bydliště, případně adresu provozovny, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu, jeho emailovou adresu a telefonní číslo. Účelem zpracování osobních údajů je registrování uživatele do systému, zprostředkování uzavření kupní smlouvy a plnění povinností z ní, využití informací k reklamním a marketingovým účelům, jakož i nabídka obchodu a služeb provozovatelem portálu artplanet.cz nebo třetími osobami.
•  Prodejce dále uděluje provozovateli souhlas k dalšímu předávání jeho osobních údajů za účelem nabídky obchodu, služeb a plnění povinnosti z uzavřené kupní smlouvy třetím osobám, jakož i k jejich zpřístupnění třetím osobám.
• Kupující uděluje provozovateli portálu artplanet.cz souhlas se zpracováním jeho osobních údajů a to jména, příjmení, obchodní firmy, bydliště, případně adresu provozovny, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu, jeho emailovou adresu a telefonní číslo. Provozovatel portálu artplanet.cz a prodejce se zavazují využít tyto osobní údaje poskytnuté kupujícím pouze k účelu plnění povinností plynoucích z kupní smlouvy a vyřízení objednávky popřípadě reklamace. Dále se prodejce zavazuje, že tyto osobní údaje nebude předávat třetím osobám.
• Osobní údaje bude provozovatel zpracovávat sám elektronicky nebo jejich zpracováním pověří na základě smlouvy zpracovatele. Provozovatel i prodejce stvrzuje, že s veškerými osobními údaji bude zásadně nakládáno jako s důvěrnými a v souladu s právním řádem České republiky. Provozovatel i prodejce stvrzuje, že při zpracování dat budou v souladu se zákonnými ustanoveními plně respektována práva uživatele. Odkaz: §5 odst. 5 a 6 zákona č. 101/2002 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
• Uživatel může s výše popsaným užitím nebo zpracováním nebo předáváním nebo zpřístupněním jeho osobních údajů kdykoliv písemným sdělením provozovateli portálu artplanet.cz vyslovit nesouhlas, resp. odvolat svůj souhlas. Po obdržení nesouhlasu uživatele, resp. odvolání jeho souhlasu nebude provozovatel portálu artplanet.cz, popř. zpracovatel dále dotčené údaje užívat a zpracovávat nebo nebude osobní údaje zákazníka předávat dalším subjektům k reklamním účelům nebo je zpřístupňovat a tuto skutečnost oznámí subjektům, kterým osobní údaje uživatele předal nebo zpřístupnil s tím, aby neprodleně zastavili jejich zpracování a užívání.
•  Prodejce výslovně souhlasí s tím, aby  jeho údaje a to jméno a příjmení, obchodní jméno, název, telefonní číslo, místo trvalého či přechodného pobytu, sídlo, byly provozovatelem poskytnuty kupujícím, kteří o koupi zboží  u prodejce projeví zájem. Dále uživatel výslovně souhlasí s tím, aby  tyto údaje byly poskytnuty provozovatelem v případě reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.
Provozovatel stvrzuje, že podal před zahájením provozu portálu artplanet.cz Oznámení o zpracování (změně zpracování) osobních údajů podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

XII. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

•  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikáním prodejce na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodejcem na elektronickou adresu kupujícího.
•  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodejce z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

•  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
•  Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodejce, a který je v souladu s jeho určením. Kupující bere na vědomí, že prodejce nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
•  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů i po případném ukončení provozu elektronického obchodu, nebo ukončení podnikatelské činnosti zajišťuje prodejce prostřednictvím adresy elektronické pošty prodejce. Informace o vyřízení stížností kupujícího zašle prodejce na elektronickou adresu kupujícího.
•  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
•  Samotné mimosoudní řešení může být zahájeno pouze na základě návrhu spotřebitele. Ten může návrh podat do 1 roku ode dne, kdy u prodejce poprvé uplatnil své právo (např. reklamace). Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI (či jiný příslušný subjekt) následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodejce povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.
•  Prodejce je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
•  Prodejce není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
•  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ        

• Provozovatel portálu artplanet.cz je oprávněn změnit PU užívání portálu artplanet.cz a to i bez předchozího upozornění.
• Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze PU pokaždé, když použije portál artplanet.cz. Neakceptuje-li uživatel změny PU užívání portálu artplanet.cz, nemá právo užívat portál artplanet.cz
• Provozovatel portálu artplanet.cz si vyhrazuje právo ukončit okamžitě toto smluvní  ujednání s uživateli, kteří nedodržují podmínky užívání portálu artplanet.cz, nechtějí řešit standardní či výjimečné situace s ostatními uživateli nebo s provozovatelem portálu artplanet.cz.  Provozovatel portálu artplanet.cz si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s registrovanými uživateli i bez udání důvodu.
• Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou formou odhlášení ze strany uživatele. Ta je ukončena okamžikem projevení vůle a doručením provozovateli.
• Smlouva uzavřená podle těchto PU se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto PU, a to bez předchozího upozornění.
• Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění portálu artplanet.cz a vytvořených databází je zakázáno.

V Nové Bystřici dne 1.1.2016